Česky Slovensky
Drobečková navigace

Úvod > Lešení > Prodej lešení

Prodej lešení


Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky platí pro nákup nabízeného zboží firmou J.P.L. Pavel Ježek a upravují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen dodavatele), kterým je firma
Pavel Ježek, Družební 1267/9, Ostrov 363 01, ICO: 65583868 a kupujícího (odběratele). Nejedná se o internetový prodej.

Je li smluvní stranou spotřebitel (tj. osoba, která při uzavírání obchodu nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Není li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Rozhodné právo

Obchody mezi stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží dodavatele v České republice.

Kupní smlouva a její náležitosti

Je li odběratel spotřebitelem, vzniká kupní smlouva odesláním objednávky odběratelem a její přijetí dodavatelem. Obdržení objednávky je dodavatel povinen potvrdit objednateli nejpozději do 24 hodin od jejího průkazného přijetí zpět na známou adresu (poštou, e-mail, faxem, atd.). Není li odběratel spotřebitelem, vzniká kupní smlouva akceptací objednávky odběratele. Akceptací objednávky se rozumí prokazatelné potvrzení objednávky a zaslání zpět odběrateli. Uzavřením kupní smlouvy kupující/odběratel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Podmínky dodání

Dodávka se uskutečňuje na místo určení odběru (dále jen odběru). Místo odběru je stanoveno v objednávce objednatele.
Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení jeho 100% dohodnuté ceny.
Dodací lhůty dohodnuté v kupní smlouvě jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo dodat zboží před dohodnutým termínem bez udání důvodu a nejpozději 7 dní po dohodnutém termínu předání bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli nároků na uplatnění případné škody způsobené prodlením nebo dřívějším dodáním zboží.
Odběratel je povinen dle dohodnutých podmínek v kupní smlouvě zboží převzít bez zbytečných odkladů. V případě, že nebude alespoň 48 hodin předem dohodnuta změna termínu odebrání, bude odběratel povinen dohodnout nový termín odběru a uhradit dodavateli případné vzniklé náklady s tímto nedodržením dohodnutých smluvních podmínek.

Dodání může být v kupní smlouvě dohodnuto:

  • na místo určení odběratele,
  • ze skladů dodavatele s konkrétní volbou skladu.

Sklady odběratele:

  • Praha 5 - Stodůlky, areál MOTOTECHNA, Bavorská ul. 856, 155 41
  • Plzeň - Litice, areál Statek Litice, Klatovská 410, 320 64
  • Ostrov - Vykmanov, areál AGRO/TRAVEL, Dolní Žďár 28, 363 01.

Platební podmínky

Ceny zboží v ceníku jsou uvedeny bez vyčísleného DPH. DPH se účtuje ve výši platné zákonné sazby .
Dodavatel vystavuje odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel po uzavření kupní smlouvy, není li dohodnuto jinak,vystavuje odběrateli zálohovou fakturu ve výši 100% hodnoty zakázky. Po odebrání zboží vystavuje dodavatel odběrateli fakturu - daňový doklad s odpočtem zálohy. V případě dohody o úhradě zboží při převzetí, vystaví dodavatel fakturu a tu předá při předání zboží na místě nebo vystaví fakturu nejpozději do 15 ti dnů od uskutečnění předání zboží. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží odběrateli nebo přepravci. Toto se dokladuje podpisem obou stran na Předávacím protokolu, který je povinen odběratel potvrdit svým podpisem tak jak je oprávněn dle zakládacích listin nebo vystavené plné moci.
V případě dohody o odebrání a úhrady zboží na dobírku, je povinen odběratel uhradit hodnotu zboží + poplatky za doběrečné.
V případě, že není dohodnuto jinak, hradí náklady na dopravu na místo určení odběratel v plné výši. Úhrada za dopravu je již obsahem zálohové faktury.
Při prodlení se zaplacením faktury je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den z prodlení až do úplného zaplacení.

Převzetí zboží a reklamace

Odběratel je dle dohodnutého povinen zboží převzít bez zbytečných odkladů. Odběratel je povinen zboží si při jeho přebírání prohlédnout a na jakékoli viditelné závady ihned při přebírání upozornit. Tyto závady budou uvedeny na místě přímo do Předávacího protokolu. Na jakékoli závady vnějšího charakteru, nebude po podpisu Předávacího protokolu nebo později brán zřetel a odběratel se tímto vdává nároku na uplatnění reklamace.
Odběrateli, který je spotřebitel, poskytuje dodavatel záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje
Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna ihned a to provedením právě zápisu do Předávacího protokolu nebo v případě předávání zboží přepravcem do Přepravního listu.
V případě, že bude při přebírání zboží zjištěno poškození zboží způsobené při přepravě, je povinen odběratel zaznamenat toto zjištění a závady takto vzniklé přímo do Přepravního listu a tím být součinný při uplatnění reklamace na přepravci.
Reklamace musí být uplatněna vždy písemně a rozhodným dnem reklamační lhůty je den odeslání reklamačního protokolu.
Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena fakticky v podobě celého ks zboží ne např. jeho části nebo vzorku, nebo úředním zjištěním vady, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak.
Nedohodnou li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost uhradit celou cenu v plné fakturované výši.

Odstoupení od smlouvy bez sankce

Jakýkoli odběratel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 24 hodin po vzniku kupní smlouvy bez jakékoli sankce.
Dojde li v této době již k úhradě zálohové faktury, dodavatel vrátí tyto finanční prostředky s odečtenými náklady za bankovní poplatky, které mu byly nebo budou v souvislosti s touto platbou vyúčtovány bankovním ústavem u kterého má veden účet. Ke vrácení dojde v nejbližším možném termínu uskutečnění bankovní operace (následující pracovní den).

Odstoupení od smlouvy se sankcí

K odstoupení od smlouvy po uplynulé lhůtě 24 hodin od vzniku kupní smlouvy může dojít pouze za předpokladu, že odběratel oznámí písemně odběrateli odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu. Odběratel je v případě tohoto odstoupení povinen uhradit dodavateli skutečně vzniklé náklady ke dni odstoupení za níže uvedených podmínek: 

  1. Pokud dodavatel písemně nestanoví jinak, platí, že dodavatel vyčíslí do 5 pracovních dnů skutečně vzniklé náklady ke dni odstoupení od kupní smlouvy  a tyto v případě, že již odběratel zaplatil zálohovou fakturu, odečte z částky zálohy a zbylou sumu odešle následující pracovní den zpět na účet odběratele.
  2. V  případě, že není zálohová faktura uhrazena, vystaví fakturu na vyčíslené skutečné náklady a tu zašle společně s  fakturačními doklady a oznámením o odstoupení na uvedenou adresu odběratele. Odběratel je tuto fakturu povinen uhradit v době její splatnosti, nebo nejpozději do 14 dnů od jejího doručení.

Ochrana dat a právní souhlas s reklamou

Vznikem kupní smlouvy souhlasí též odběratel s těmito Obchodními podmínkami a souhlasí výslovně s tím, že firma Pavel Ježek smí pro účely vlastního marketingu zjišťovat, zpracovávat a využívat veškerá osobní data, která jí odběratel poskytl.

Dále se tímto dodavatel zavazuje, že nebude tato poskytnutá osobní data poskytovat jiným/třetím osobám s výjimkou zajištění splnění uzavřené kupní smlouvy.

Děkujeme, že jste si nás vybrali.